DET ANNET VATIKANKONSIL | DOKUMENTER

,

kr 329,00

Kjøp
ID: 214 Varenummer: 978-82-7024-259-7 Kategorier: , Stikkord:

BLA I BOKEN!

Det annet vatikankonsils dokumenter utgis i forbindelse med Troens år – som blant annet markerer 50-årsjubileet for innledningen av konsilet – for første gang i ett bind. I tillegg til selve dokumentene har boken forord av Norsk Katolsk Bisperåd samt en innledning og presentasjon av dokumentene ved p. Fredrik Hansen. Dokumentene fra konsilet har foreligget på norsk i en årrekke, dog ikke samlet. Det er også foretatt enkelte justeringer og rettelser i den nå foreliggende versjon. P. Fredrik Hansen forklarer:

Mens konsilet ennå pågikk, iverksatte biskop John W. Gran OCSO og biskop Theodor Suhr OSB av København et felles oversettelsesprosjekt, for slik å gjøre konsilets dokumenter tilgjengelig så hurtig som mulig. De viktigste dokumentene ble oversatt til både dansk og norsk, mens de resterende dokumentene ble oversatt til et av de to språkene. Dette medførte at dokumentene om samfunnets kommunikasjonsmidler (IM), misjonen (AG), prestenes utdannelse (OT) og prestenes liv og virke (PO) ikke ble oversatt til norsk på 1960-tallet. St. Olav forlag utga alle dokumentene i hefteform, og flere av dokumentene kom ut i flere opplag. I 1997 kom alle konsilets dokumenter ut på dansk i Det Andet Vatikankoncil – konstitutioner, dekreter, erklæringer (Ansgarstiftelsens forlag). Året etter, mens han studerte ved presteseminaret Allen Hall i London, fornorsket p. Oddvar Moi de resterende fire dokumentene. Det betydelige arbeidet p. Moi nedla, medførte at alle konsilets dokumenter ble gjort tilgjengelig på norsk på Kirkens nettsted www.katolsk.no.
Gjennomgangen undertegnede har foretatt av konsildokumentenes norske tekst, er basert på den promulgerte originaltekst slik disse ble trykket i Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II (cura et studio Secretariæ Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II), Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II: Constitutiones, Decreta, Declarationes, Romæ 1966. Det grunnleggende prinsipp som har vært styrende for gjennomgangen, har vært ønsket om å skape et enhetlig sett med dokumenter, så langt som mulig i tråd med originalen.
Derfor er dokumentenes oppsett (titler, sideoppsett og artiklenes avsnitt) i henhold til originalen. Dokumentenes tekst er derimot gjengitt slik den forekommer i de norske oversettelsene fra 1960-tallet, eller basert i fornorskningen av den danske tekst på 1990-tallet, med tre endringer. De opprinnelige norske/danske oversettelsene inneholdt enkelte korte «forklaringer» (ofte av en teologisk eller ekklesiologisk art) i dokumentenes tekst, lagt til i løpet av oversettelsesarbeidet. Disse er alle fjernet. Det samme gjelder artiklenes «forklarende titler», som var en del av konsilets arbeid, men det var kun i pastoralkonstitusjonen Gaudium et spes at disse var en del av den endelige tekst. Til sist er enkelte språklige variasjoner korrigert, enten i språkbruken eller i referanser og forkortelser.
Fotnotene, basert i samme originalutgave, er utarbeidet på nytt. Dette representerte den mest omfattende delen av gjennomgangen, siden fotnotenes format i originaltekstene varierer noe innbyrdes og, først og fremst, fordi de norsk/danske oversettere ikke fulgte noe felles norm i fotnotene. Fotnoter som relaterer til andre konsildokumenter, er forkortet. Med unntak av teologiske og kirkelige dokumenter som er kjent i sine latinske originaltitler, er også fotnotenes innhold så langt som mulig blitt oversatt til norsk. De refererte forfattere er gitt i små bokstaver, og de refererte dokumenter i kursiv. Utgaver og kilder er gitt i samme type format, med unntak av dokumentsamlinger som er gitt i listen over forkortelser, eller hvor de av andre grunner er gjengitt i vanlig type i dokumentenes originaltekst.
Vekt 650 g
Dimensjoner 14 × 4.4 × 21 cm
Utgitt

Antall sider

Forfatter