• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

ENDELIG! Reformasjonen i Norge sett med katolsk blikk

Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet.

I denne boken presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.

– Norsk selvstendighet ville vært berget – og Norge ville fortsatt vært katolsk. Historien ville iallfall sett veldig anderledes ut, forteller forfatter Henning Laugerud om hva som kunne skjedd dersom Habsburger-hæren i Antwerpen hadde kommet Norge til unnsetning vinteren 1537. (...) Det var ingen allmenn og folkelig oppslutning om reformasjonen i Norge. Uten kongens voldsmakt ville reformasjonen ikke funnet sted, hevder han i et intervju i forbindelse med utgivelsen.

Innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa!

BLA I BOKEN | kr 389 | KJØP

FINNES OGSÅ SOM E-BOK (epub og mobi) - kr 249.-!

 

Moderne trosvitner: Dorothy Day

DOROTHY DAY (1897–1980) er kalt USAs mest kjente radikale katolikk og var samtidig dypt forankret i Kirkens tradisjon. Hun var fredsaktivisten og journalisten som skrev i sin dagbok at «messen er det viktigste arbeidet i løpet av dagen». Hun var bohemen som fant Gud etter å ha blitt overveldet av takknemlighet etter sin datters fødsel. Sentralt for Day var overbevisningen om at alle kristne, inkludert lekfolk, er kalt til radikal Kristus-etterfølgelse. For henne selv innebar dette kallet et liv i selvvalgt fattigdom og sågar perioder bak murene. Sammen med Peter Maurin grunnla hun Catholic Worker-bevegelsen, som tiltrakk seg oppmerksomhet fra blant annet vår egen Sigrid Undset. Days helligkåringsprosess ble offisielt innledet av erkebispedømmet New York i år 2000.

«De som kjente Dorothy Day, satt igjen både beriket og rystet», skriver denne bokens forfatter, Patrick Jordan, som var en venn og medarbeider av Day de siste ti år av hennes liv. «Det finnes ingen bedre måte å forstå Dorothy på enn å reflektere over hennes vitnesbyrd – hennes kjærlighet i praksis – og på den måten ta inn over seg hennes utfordrende, profetiske, vakre og avvæpnende budskap. Det perspektivet ligger til grunn for denne boken.»

BLA I BOKEN |  kr 249  |  KJØP

 

 

Moderne trosvitner: Oscar Romero

Denne lille, men gripende biografien om Oscar Romero (1917–1980) tegner de dramatiske begivenhetene som ledet frem til mordet på den høyt elskede salvadoranske erkebiskopen mens han sto ved alteret og feiret messe, og den vidtrekkende etterklangen hans martyrium fikk.

Romeros liv og død gir oss et prisme hvorigjennom vi kan forstå hva sann kristen frigjøring er og hva det vil si å være en fattig kirke for de fattige. Erkebiskopen, som gav sitt liv i forsvaret av de fattige, ble høsten 2018 helligkåret av pave Frans.

MODERNE TROSVITNER er en serie inspirerende biografier for den generelle leser. Hvert bind gir en ærlig og overbevisende fortelling om et katolsk og kristent forbilde fra det 20. eller 21. århundre – nålevende eller avdøde menn og kvinner med de samme svakheter og utfordringer som oss, men som har reagert på disse på måter som inspirerer oss til selv å bli vår tids trosvitner.

BLA I BOKEN |  kr 249  |  KJØP

 

 

SEGL 2018 - Kristen, rett og slett!

Mere Christianity er tittelen på en av C.S. Lewis’ mest kjente bøker. Uttrykket er vanskelig å oversette til norsk, men «kristendom – rett og slett» dekker langt på vei forfatterens anliggender.

Hovedtemaet for dette nummeret av vårt katolske årsskrift – det syvende SEGL – peker i samme retning. Her belyses noen konkrete dimensjoner ved det å være kristen i sin alminnelighet – å være «kristen – rett og slett»! Uttrykket Mere Christianity dekker også et viktig aspekt ved ordet «katolsk»: en helt vanlig kristendom som fremholder og praktiserer det som har vært «trodd overalt, til alle tider og av alle».

Årets SEGL-person er erkebiskop Oscar Romero av San Salvador, som ble myrdet ved alteret i 1980 for sitt sterke forsvar for de fattige i det blodige El Salvador. I likhet med alle Kirkens hellige kvinner og menn, ble hans liv et konkret uttrykk for hva det vil si å gjenspeile og kroppsliggjøre evangeliet i sin samtid, og hans martyrium viser hvor dramatisk Kristus-etterfølgelsen kan være selv i vår tid.  Erkebiskopen ble helligkåret 14. oktober i år, og sterke og gripende sitater av «Romero den modige» krydrer hele årets SEGL.

BLA I BOKEN |  kr 298  |  KJØP

 

NÅ PÅ NORSK: Jean Vanier om Johannesevangeliet

Jean Vaniers vakre og evig aktuelle betraktning over Johannesevangeliet foreligger endelig på norsk. – Innsikten som jeg deler med dere i denne boken, springer ut fra Jesu liv i meg, det han lærer meg gjennom bønn og gjennom studier. Den springer også ut fra livet jeg lever sammen med mennesker som er svake, og som har lært meg å ta imot Jesus i min egen svakhet. Denne tolkningen av Johannesevangeliet kan ikke forstås adskilt fra hvem jeg er, med all min skrøpelighet, og fra hvordan Jesus har ledet mitt liv, forteller Vanier selv.

Biskop Biskop Erling J. Pettersen (Dnk) skriver i forordet til den norske utgaven: – Jean Vanier viser på hver side i denne boken at han har lyttet til stemmene fra mennesker som lider, som er utestengt og marginaliserte, og som har funnet et sted der fellesskapets bånd er sterke. Og han lytter til Guds stemme i Johannesevangeliets fortellinger. Han trekker oss dypere og dypere inn i Jesus-mysteriet for hver ny side av Johannesevangeliet han bretter ut.

BLA I BOKEN | kr 329 | KJØP

 

Moderne trosvitner: Jean Vanier

JEAN VANIER er best kjent som grunnlegger av fellesskapet L’Arche, «Arken», som har opprettet trygge og gode hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne over store deler av verden. Han er også medgrunnlegger av den internasjonale Tro og Lys-bevegelsen, som arbeider for at mennesker med psykisk utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.

I sine mange bøker har Vanier formidlet sine erfaringer fra vennskapet med funksjonshemmede personer og koblet dette til en refleksjon om forholdet mellom sårbarhet, menneskelighet og gudshengivelse. For Vanier er det avgjørende at møtet med psykisk utviklingshemmede hjelper oss å oppdage det sårbare og sønderbrutte i oss selv.

BLA I BOKEN | kr 249 | KJØP

 

 

Bli kjent med Maria!

I 1984 slo en del nonner fra Den uskodde karmelittorden seg ned i et kloster i Hafnafjördur på Island. Derfra ble karmelittklosteret "Totus Tuus" i Tromsø grunnlagt i 1990. Nonnene i dette kloster samt medsøstre i et par andre karmelittkloster i Polen er hovedbidragsytere til denne boken, i form av ikoner som de selv har skrevet (den tradisjonelle betegnelsen for å male ikoner).

Det omfattende åndelige og ytre arbeid som ligger bak fremstillingen av et ikon, er en del av nonnenes samtidige lovprising av Gud og Jomfru Maria og forkynnelse av Evangeliet.

Prekener for alle årets mariafester av mgr. Torbjørn Olsen, som også har skrevet en grundig og meget lesverdig innføring i ikonografien, spesielt med henblikk på Maria-ikoner. Forord av biskop Bernt Eidsvig.

BLA I BOKEN |  kr 329 |  KJØP

 

 

St. Olav forlags tidlige historie

Den både driftige og stridbare luxembourgeren msgr. Johannes Fallize, som ble utnevnt til prefekt i Norge i 1887, satset bevisst på det vi i dag kaller mediefronten. Det varte ikke lenge før han startet Den katolske kirke i Norges publiseringsvirksomhet. Samme år som han startet bladet "St. Olaf", gikk han også i gang med "St. Olaf Trykkeris Forlag". Det var innkjøp av eget trykkeri som muliggjorde disse to tiltak.

Opprettelsen av St. Olav forlag i 1889 betyr imidlertid ikke at det ikke ble utgitt norske, katolske bøker før hans tid. I 1886 kom den første katekisme og i 1851 den første messebok, begge trykket i Stockholm.

I 1858, kun 15 år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, kom det første i en serie små hefter - som i sin form og sitt innhold var svært polemisk. Et av de første hefter hadde som tittel: "Historisk Oversigt over den protestantiske Intoleranse fra Luthers tid til det svanske Tyranni 1858".

En av de norske, katolske prester som satte spor etter seg, var pastor Holfeldt-Houen, som forsøkte å skrive noe mer populært. Hans største verk var vel en bok på hele 287 sider om Luthers lære om rettferdiggjørelsen. "Ikke på Skriften, men ved egenmæktig at sætte seg ud over den, har Luther bygget sin lære om Retfærdigheden," het første kapittel. Den som er interessert i katolsk litteratur i Norge på 1800-tallet, finner en svært interessant artikkel i dr. p. Johannes Duins bok "Streiftog i norsk kirkehistorie 1450-1880". Boken, som det finnes noen få eksemplarer igjen av, er en gullgruve for den som vil sette seg inn Den katolske kirkes historie i Norge.

Les mer …